top of page

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE USAGE OF THIS WEBSITE

IN GENERAL

 

By using the Websites of Valamar Riviera d.d., Poreč, Stancija Kaligari 1, PIN: 36201212847 (hereinafter: Valamar), it is considered that as users you are at all times familiar with these General Terms and Conditions, with Valamar's Privacy Policy which you can find at https://www.valamar.com/en/privacy-policy, as well as, where applicable, also with the Cookie Policy which can be found on each individual Website that uses cookies, and that you fully understand and accept all of them.

 

Please note that this Website is hosted on the Wix.com platform and Your data may be stored through Wix.com’s, databases. Please familiarize yourself with the Wix.com Privacy Policy https://www.wix.com/about/privacy

 

 If you do not agree with any part of the content of this Website, or any provision of these General Terms and Conditions or other policies and conditions, please do not use this Website.

 

INTELLECTUAL PROPERTY

 

The content published on this Website (texts, photos, video, audio materials, page design, logo, documents, program code, etc.) is protected by copyright and related intellectual property rights of Valamar or third parties, in which case Valamar uses them based on some other legal bases. All rights reserved.

 

Considering the above, it is prohibited to copy, download, reproduce, publicly display, publish or otherwise use the entire content of this Website or its part without the prior written permission of Valamar. Unauthorized usage of any content of the website, without the permission of the copyright owner, is considered to be a violation of copyright and is subject to legal action.

 

The use of this Website content includes the use of the content only for personal non-commercial purposes and with respect to all copyright and related intellectual property rights.

 

 

DISCLAIMER

 

Valamar will endeavor to maintain the content of this Website in due course and accurate. However, Valamar does not guarantee to the Users that the use of this Website will not be interrupted or that this Website will be able to be used at any time without errors, nor does it guarantee that all functionalities will always be available.

Each user of this Website explicitly agrees to use this Website under its sole responsibility.

Valamar is not liable to Users or third parties for any damages that may arise as a result of using this Website. The disclaimer related to the use of this Website refers to all direct or indirect damages, ordinary damages, loss of profit or non-material damage caused by any defects, error, exclusion, interruption, deletion, malfunction, delay in operation or transmission, computer virus, interruption in the communication line, theft, destruction or unauthorized access, alteration or misuse of records or caused by unauthorized use itself, termination of contract, inappropriate behavior of any user, use or misuse of content, negligence or any other action.

 

The User of this Website expressly confirms that Valamar is not liable for the offensive, inappropriate or illegal behavior of other users or third parties and that the risk of damages that may arise as a result of the above lies entirely with the end user.

 

Valamar is not responsible for the contents or the availability of other sites to which it links.

 

In the event that Valamar is still held liable regarding any of its Websites, Valamar's compensation for damages may not exceed the amount of compensation paid to Valamar.

 

With this statement, Valamar does not intend to limit its liability regarding claims arising from the positive legislation of the Republic of Croatia, nor to exclude or limit liability in cases where it cannot be excluded or limited according to positive legislation. To the extent permitted by Consumer Protection Law, Valamar will only be liable for costs incurred as a direct consequence of Valamar's negligence.

 

DISPUTE RESOLUTION

 

Valamar will try to resolve any disputes regarding the use of this Website in a peaceful way with the users, and we invite users to always contact Valamar first so that we can help solve the problems as soon as possible.

 

In the case of failure to reach an agreement, all disputes will be settled before the competent court according to the headquarters of Valamar, with the application of Croatian law.

 

Disputes within the European Union related to online purchases can be solved in the manner determined by the special conditions for such purchases.

 

 

FINAL PROVISIONS

 

The invalidity of certain provision of these General Terms and Conditions does not entail the invalidity of the General Terms and Conditions in their entirety, if it can subsist without the invalid provision, and such invalidity will not affect the validity of any other provision of the General Terms and Conditions.

 

Valamar reserves the right to change the General Terms and Conditions for the Usage of this Website as well as to change or terminate all or any part of this Website at any time without prior notice and is not responsible for any damage caused by these changes.

 

Changes come into force upon publication on this Website.

 

 

Valamar Riviera d.d.

Croatia, Poreč, Stancija Kaligari 1

PIN: 36201212847

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA INTERNETSKIH STRANICA

OPĆENITO

 

Korištenjem Internetskih stranica društva Valamar Riviera d.d., Poreč, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 (dalje: Valamar) smatra se da ste kao korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Općim uvjetima korištenja kao i Valamarovom Politikom privatnosti, koju možete naći na https://www.valamar.com/hr/izjava-o-privatnosti.,a tamo gdje je to primjenjivo i Politikom kolačića koje se nalaze na svakoj pojedinoj stranici koja koristi kolačiće te da ih u potpunosti razumijete i prihvaćate.

 

Ističemo da su ove internetske stranice smještene (hosting) na platformi Wix.com Ltd., i Vaši podaci mogu biti spremljeni u Wix.com bazama. Molimo da se upoznate s Politikom privatnosti društva Wix.com https://www.wix.com/about/privacy.

 

Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom sadržaja internetske stranice, ili bilo kojom odredbom ovih Općih uvjeta odnosno ostalih politika i uvjeta molimo vas da ne koristite internetskim stranicama.

 

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

 

Sadržaj objavljen na internetskim stranicama  (tekstovi, fotografije, video, audio materijali, dizajn stranica, logo, dokumenti, programski kod  i sl.), zaštićen je autorskim pravima i srodnim pravima intelektualnog vlasništva Valamara odnosno trećih osoba u kojem slučaju ih Valamar koristi temeljem neke druge pravne osnove. Sva prava su pridržana.

 

Obzirom na navedeno, zabranjeno je kopirati, preuzimati, reproducirati, javno prikazivati, objavljivati  ili na drugi način koristiti cjeloviti sadržaj internetskih stranica ili jednog njihova dijela bez prethodnog pisanog dopuštenja Valamara. Neovlašteno korištenje bilo kojeg sadržaja internetske stranice, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

 

Korištenje sadržaja internetskih stranbica obuhvaća korištenje sadržaja samo u osobne nekomercijalne te uz poštivanje svih autorskih i srodnih prava intelektualnog vlasništva.

 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Valamar će nastojati sav sadržaj internetskih stranica održavati pravovremenim i točnim, međutim Valamar ne jamči korisnicima da korištenje internetskih stranica neće biti prekinuto ili da će se svakodobno moći koristiti bez grešaka, niti jamči da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne.

Svaki korisnik internetskih stranica se izričito slaže da ih koristi isključivo na svoju odgovornost.

Valamar nije odgovoran korisnicima ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja internetskih stranica. Odricanje od odgovornosti vezano uz korištenje internetskih stranica odnosi se na sve štete izravne ili neizravne, običnu štetu, izgubljenu dobit ili nematerijalnu štetu uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa ili koje su uzrokovane samim neovlaštenim korištenjem, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem bilo kojeg korisnika, uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom.

 

Korisnik internetskih stranica izričito potvrđuje da Valamar nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na krajnjem korisniku.

 

Valamar ne odgovara za sadržaje niti za raspoloživost drugih stranica na koje upućuje poveznicama.

 

U slučaju da se ipak Valamar drži odgovornim vezanim uz bilo koju internetsku stranicu, Valamarova naknada štete može iznositi najviše do visine iznosa naknade koja je plaćena Valamaru.

 

Valamar nema namjeru ovom izjavom ograničiti svoju odgovornost u odnosu na zahtjeve koji bi proizlazili iz pozitivnog zakonodavstva Republike Hrvatske niti isključiti ili ograničiti odgovornost u slučajevima kad se po pozitivnom zakonodavstvu ona ne može isključiti ili ograničiti. U mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom o zaštiti potrošača, Valamar će biti odgovoran samo za troškove koji nastanu kao izravna posljedica propusta Valamara.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA

 

Sve eventualne sporove vezane uz korištenje internetskih stranica Valamar će nastojati s korisnicima riješiti na miran način te pozivamo korisnike da se prvo uvijek obrate Valamaru kako bismo mogli pomoći pri rješavanju nastalih poteškoća u što kraćem roku.

 

U slučaju nepostizanja dogovora, svi sporovi rješavat će se ispred nadležnog suda prema sjedištu Valamara, uz primjenu hrvatskog prava.

 

Sporovi unutar Europske unije vezani uz internetsku kupnju mogu se rješavati na način kako je to određeno posebnim uvjetima za takvu kupnju.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ništetnost neke odredbe ovih Općih uvjeta ne povlači ništetnost Općih uvjeta u cijelosti, ako može opstati bez ništetne odredbe te takva ništetnost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe Općih uvjeta.

 

Valamar zadržava pravo izmjene Općih uvjeta korištenja internetskih stranica kao i izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela internetskih stranica u bilo kojem trenutku bez obveze prethodne najave te nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

 

Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na pojedinoj internetskih stranica.

 

Valamar Riviera d.d.

Hrvatska, Poreč, Stancija Kaligari 1

OIB: 36201212847

CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL SITO INTERNET

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Utilizzando il sito internet della società Valamar Riviera d.d., Parenzo, Stancija Kaligari 1, P.IVA: 36201212847 (di seguito "Valamar"), si considera che, in qualità di utenti, siate in qualunque momento a conoscenza delle presenti Condizioni generali di utilizzo, nonché della Normativa sulla privacy, consultabile all'indirizzo https://www.valamar.com/it/normativa-sulla-privacy e, ove applicabile, anche della Politica relativa ai cookie presenti nelle singole pagine che li utilizzano, e che comprendiate appieno e accettiate dette condizioni e disposizioni.

 

Si evidenzia che il presente sito è ospitato sulla piattaforma Wix.com Ltd. e che i vostri dati possono essere archiviati nei database Wix.com. Vi invitiamo a leggere la Normativa sulla privacy della società Wix.com all'indirizzo https://www.wix.com/about/privacy.

 

Qualora non siate d'accordo con qualunque contenuto del sito internet ovvero con qualunque disposizione delle presenti Condizioni generali o delle altre politiche e condizioni, vi preghiamo di non utilizzare il sito internet.

 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

 

Il contenuto pubblicato sul sito internet (testi, foto, video, materiale audio, progettazione del sito, loghi, documenti, codice di programmazione, ecc.) è protetto dai diritti d'autore e dai diritti di proprietà intellettuale connessi di Valamar ovvero di terzi, nel quale caso Valamar esercita gli stessi sulla base di una diversa base giuridica. Tutti i diritti sono riservati.

 

Alla luce di quanto specificato, è vietato copiare, scaricare, riprodurre, mostrare in pubblico, pubblicare o altrimenti utilizzare l'intero sito internet o una parte di esso senza la previa autorizzazione scritta di Valamar. L'utilizzo non autorizzato di qualunque contenuto del sito internet, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti d'autore, è da considerarsi come una violazione dei diritti d'autore ed è soggetto ad azione legale.

 

L'utilizzo dei contenuti del sito internet implica l'utilizzo di tali contenuti esclusivamente per finalità personali e non commerciali, nonché il rispetto di tutti i diritti d'autore e dei diritti di proprietà intellettuale connessi.

 

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

 

Valamar si adopererà per mantenere tutti i contenuti del sito internet tempestivi e accurati. Non garantisce, tuttavia, agli utenti un utilizzo del sito internet privo di interruzioni ovvero una navigazione, in qualunque momento, senza errori, né garantisce la costante disponibilità di tutte le funzionalità.

Tutti gli utenti del sito internet accettano espressamente di utilizzare quest'ultimo sotto la propria esclusiva responsabilità.

 

Valamar non sarà responsabile nei confronti degli utenti ovvero di qualunque parte terza per qualsivoglia danno che potrebbe derivare dall'utilizzo del sito internet. L'esclusione di responsabilità relativa all'utilizzo del sito internet include tutti i danni diretti o indiretti, i danni comuni, i guadagni persi ovvero i danni non materiali causati da qualsivoglia difetto, errore, omissione, interruzione, cancellazione, guasto, ritardo nell'operatività o nella trasmissione, virus informatico, interruzione nella linea di comunicazione, furto, distruzione o accesso non autorizzato, modifiche o uso improprio dei dati registrati, ovvero causati dal mero utilizzo non autorizzato, dalla risoluzione di un contratto, dalla condotta inadeguata di qualunque utente, dall'utilizzo o uso improprio dei contenuti, dalla negligenza ovvero da qualunque altra azione.

 

L'utente del sito internet dichiara espressamente che Valamar non sarà responsabile di condotte offensive, inappropriate o illecite degli altri utenti ovvero di terzi e che il rischio di un danno che ne potrebbe derivare ricadrà interamente sull'utente finale.

 

Valamar declina ogni responsabilità per i contenuti e la disponibilità degli altri siti ai quali indirizza tramite i link.

 

Qualora invece Valamar risulti responsabile in relazione a qualunque sito, il risarcimento del danno da parte di Valamar non potrà essere superiore all'importo dell’indennità versata a Valamar.

 

Con la presente dichiarazione Valamar non intende limitare la propria responsabilità in relazione a richieste derivanti dal diritto positivo della Repubblica di Croazia né escludere ovvero limitare la responsabilità nei casi in cui il diritto positivo non lo consentisse. Nella misura in cui sia consentito dalla legge sulla tutela dei consumatori, Valamar sarà responsabile soltanto per i costi sorti come conseguenza diretta del mancato adempimento da parte di Valamar.

 

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

 

Valamar cercherà di comporre in maniera amichevole tutte le eventuali controversie con gli utenti legate all'utilizzo del sito, invitando gli utenti a rivolgersi sempre in primo luogo a Valamar al fine di poter contribuire alla risoluzione delle difficoltà sorte nel più breve tempo possibile.

 

In caso di mancato raggiungimento di un accordo, la risoluzione di tutte le controversie sarà demandata al tribunale competente in base alla sede di Valamar, con l'applicazione del diritto croato.

 

Le controversie all'interno dell'Unione europea relative agli acquisti online potranno essere risolte secondo le modalità previste dalle condizioni che disciplinano specificamente tali tipi di acquisti.

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

La nullità di una disposizione delle presenti Condizioni generali non comporta la nullità delle Condizioni generali nella loro interezza, qualora possano sussistere senza la disposizione nulla. Tale nullità non inciderà sulla validità di qualunque altra disposizione delle Condizioni generali.

 

Valamar si riserva il diritto di modificare le Condizioni generali di utilizzo del sito internet così come di modificare ovvero interrompere, in qualunque momento, l'intero sito o qualsivoglia parte di esso, senza obbligo di preavviso e non sarà responsabile di alcun danno derivante da tali modifiche.

 

Le modifiche entrano in vigore con la pubblicazione sul singolo sito internet.

 

Valamar Riviera d.d.

Croazia, Parenzo, Stancija Kaligari 1

P.IVA: 36201212847

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE NUTZUNG DIESER WEBSITE

ALLGEMEIN

 

Durch die Nutzung der Websites von Valamar Riviera d.d., Poreč, Stancija Kaligari 1, PIN: 36201212847 (nachfolgend: Valamar), wird davon ausgegangen, dass Sie als Nutzer jederzeit mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, mit der Datenschutzrichtlinie von Valamar, die Sie unter https://www.valamar.com/en/privacy-policy finden können, sowie gegebenenfalls auch mit der Cookie-Richtlinie, die Sie auf jeder einzelnen Website, die Cookies verwendet, finden können, vertraut sind und diese vollständig verstehen und akzeptieren.

 

Bitte beachten Sie, dass diese Website auf der Plattform Wix.com gehostet wird und Ihre Daten möglicherweise in den Datenbanken von Wix.com gespeichert werden. Bitte machen Sie sich mit der Datenschutzrichtlinie von Wix.com unter https://www.wix.com/about/privacy vertraut. 

 

 Wenn Sie mit einem Teil des Inhalts dieser Website oder mit einer Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder anderer Richtlinien und Bedingungen nicht einverstanden sind, nutzen Sie diese Website bitte nicht.

 

GEISTIGES EIGENTUM

 

Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte (Texte, Fotos, Videos, Audiomaterialien, Seitendesign, Logo, Dokumente, Programmcode usw.) sind durch das Urheberrecht und damit verbundene geistige Eigentumsrechte von Valamar oder Dritten geschützt, in welchem Fall Valamar diese auf Grundlage anderer Rechtsgrundlagen nutzt. Alle Rechte vorbehalten.

 

Dementsprechend ist das Kopieren, Herunterladen, Vervielfältigen, öffentliche Vorführen, Veröffentlichen oder anderweitige Nutzen des gesamten Inhalts oder von Teilen dieser Website ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Valamar untersagt. Die unbefugte Nutzung von Inhalten der Website ohne die Zustimmung des Urheberrechtsinhabers gilt als Urheberrechtsverletzung und kann strafrechtlich verfolgt werden.

 

Die Nutzung der Inhalte dieser Website umfasst die ausschließliche Nutzung des Inhalts für persönliche, nicht-kommerzielle Zwecke und unter Beachtung aller Urheberrechte und damit verbundener geistiger Eigentumsrechte.

 

 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

 

Valamar ist bemüht, den Inhalt dieser Website ordnungsgemäß und korrekt zu halten. Valamar garantiert den Nutzern jedoch nicht, dass die Nutzung dieser Website nicht unterbrochen wird oder dass diese Website jederzeit fehlerfrei genutzt werden kann, noch wird garantiert, dass alle Funktionalitäten immer verfügbar sind.

Jeder Nutzer dieser Website erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, diese Website unter seiner alleinigen Verantwortung zu nutzen.

Valamar haftet weder gegenüber Nutzern noch gegenüber Dritten für Schäden, die sich aus der Nutzung dieser Website ergeben könnten. Der Haftungsausschluss im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Website bezieht sich auf alle direkten oder indirekten Schäden, gewöhnliche Schäden, entgangenen Gewinn oder immaterielle Schäden, die durch Mängel, Fehler, Ausschluss, Unterbrechung, Löschung, Fehlfunktion, Verzögerung beim Betrieb oder bei der Übertragung, Computerviren, Unterbrechung der Kommunikationsleitung, Diebstahl, Zerstörung oder unbefugten Zugriff, Änderung oder Missbrauch von Aufzeichnungen oder durch die unbefugte Nutzung selbst, Vertragskündigung, unangemessenes Verhalten eines Nutzers, Nutzung oder Missbrauch von Inhalten, Fahrlässigkeit oder andere Handlungen verursacht werden.

 

Der Nutzer dieser Website bestätigt ausdrücklich, dass Valamar nicht für das beleidigende, unangemessene oder illegale Verhalten anderer Nutzer oder Dritter haftet und dass das Risiko von Schäden, die sich aus dem Vorstehenden ergeben können, vollständig beim Endnutzer liegt.

 

Valamar ist nicht verantwortlich für die Inhalte oder die Verfügbarkeit anderer Websites, auf die sie verlinkt.

 

Für den Fall, dass Valamar dennoch in Bezug auf eine seiner Websites haftbar gemacht wird, darf der Schadensersatz von Valamar den an Valamar gezahlten Entschädigungsbetrag nicht übersteigen.

 

Mit dieser Erklärung beabsichtigt Valamar nicht, seine Haftung in Bezug auf Ansprüche, die sich aus der positiven Gesetzgebung der Republik Kroatien ergeben, einzuschränken, noch die Haftung in Fällen auszuschließen oder einzuschränken, in denen sie nach der positiven Gesetzgebung nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt werden kann. Soweit es das Verbraucherschutzgesetz zulässt, haftet Valamar nur für Kosten, die als direkte Folge der Fahrlässigkeit von Valamar entstanden sind.

 

STREITBEILEGUNG

 

Valamar wird versuchen, alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Website auf friedliche Weise mit den Nutzern zu lösen, und wir fordern die Nutzer auf, sich immer zuerst an Valamar zu wenden, damit wir die Probleme so schnell wie möglich lösen können.

 

Falls keine Einigung erzielt werden kann, werden alle Streitigkeiten vor dem zuständigen Gericht am Hauptsitz von Valamar unter Anwendung des kroatischen Rechts beigelegt.

 

Streitigkeiten innerhalb der Europäischen Union im Zusammenhang mit Online-Käufen können auf die Art und Weise gelöst werden, die in den besonderen Bedingungen für solche Käufe festgelegt ist.

 

 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

 

Die Ungültigkeit einer bestimmten Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen hat nicht die Ungültigkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer Gesamtheit zur Folge, wenn diese ohne die ungültige Bestimmung fortbestehen können, und eine solche Ungültigkeit berührt nicht die Gültigkeit einer anderen Bestimmung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

 

Valamar behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung dieser Website zu ändern sowie diese Website jederzeit und ohne Vorankündigung ganz oder teilweise zu ändern oder zu beenden und haftet nicht für Schäden, die durch diese Änderungen entstehen.

 

Änderungen treten mit ihrer Veröffentlichung auf dieser Website in Kraft.

 

 

Valamar Riviera d.d.

Kroatien, Poreč, Stancija Kaligari 1

PIN: 36201212847

bottom of page